Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Old Galleries :: Storm Riders Racing Course 1/2007 (20 พฤษภาคม 2550) [ pic #011]
Pageview : 1,837 ::: Last Update : 2007-05-23

PAGE 11 OF 193
GO TO PAGE


PAGE 11 OF 193
GO TO PAGE

ก่อนเริ่มเรียน....ทั้งเจ้าของรถและสต๊าฟฟ์ ก็ช่วยกันถอดของไปขาย เอ๊ย .. ถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออก เช่น กระจกมองข้าง ส่วนไฟหน้า ไฟเลี้ยว ก็เอาเทปกาวมาปิดไว้เพื่อกรณีที่มีการแตกหักบุบสลาย จะได้ไม่กระจายเลอะ TRACK


อาจารย์แปะ ดูจะมีความชำนาญและชื่นชอบในการถอดของเป็นพิเศษ
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com