Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Old Galleries :: Storm Riders Racing Course 1/2007 (20 พฤษภาคม 2550) [ pic #016]
Pageview : 1,804 ::: Last Update : 2007-05-23

PAGE 16 OF 193
GO TO PAGE


PAGE 16 OF 193
GO TO PAGE

แปะเทปเสร็จ ถอดของเสร็จ ก็มาเริ่มเรียนภาพทฤษฎีกันก่อน....จากภาพ..อาจารย์ชุมกะลังบอกว่า..."วันนี้..ทุกท่านต้องเข่าเช็ดพื้น ให้ได้ทั้ง "สอง" ข้างนะครับ" ใครไม่ได้..ไม่ให้กลับบ้าน....


ส่วนอาจารย์ไก่ก็กะลังยืนใช้ความคิดว่า... จะสอนยังงัยให้เช็ดได้ทั้งสองข้างดีน้า.....
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com