Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Old Galleries :: Storm Riders Racing Course 1/2007 (20 พฤษภาคม 2550) [ pic #045]
Pageview : 1,740 ::: Last Update : 2007-05-23

PAGE 45 OF 193
GO TO PAGE


PAGE 45 OF 193
GO TO PAGE

สองเก๋าๆ แห่งวงการบิ๊กไบค์บ้านเรา อาจารย์วิกรม หรือ อาจารย์ไก่ กับ ป๋าบา กะลังยืนตกลงราคาอะไหล่กันอยู่ โดยฉากหลัง เป็นอีตาตุ่นที่กะลังแบนเข้าโค้งเอาเข่าเช็ดอย่างไม่สนใจใคร ป๋าบาดูอวบอั๋นขึ้นทุกวันๆ ส่วนโค้งเริ่มชัดขึ้นๆ เรื่อยๆ โดยไม่มี ทีท่าว่าจะหยุดโค้ง....
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com