Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Old Galleries :: KSR Racing Course 2/2007 [ pic #006]
Pageview : 1,308 ::: Last Update : 2007-06-27

PAGE 6 OF 215
GO TO PAGE


PAGE 6 OF 215
GO TO PAGE

อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้....สมาชิกเก่าแก่อีกหนึ่ง ของ Storm Rider ผู้เป็นกำลังใจ เป็นที่รัก และเป็นจุดรวมในการร่วมพลังในการร่วมกิจกรรมของเคเอสอาร์ มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่เราสร้างกลุ่มคนรักแข่งรถคันเล็กๆ ในชื่อทีมหมากล้วย และกิจกรรมครั้งนี้ บุคลาการทั้งหมดของทีมหมากล้วย ก็มาช่วยกันทำงาน ลงแรงกาย ทุ่มแรงใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมการ จนถึงวันปฏิบัติงานจริง จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มี Storm Rider ที่ไหน ... ต้องมี พี่กล้วย ที่นั่น.... "Do You Believe in Dog Power ?"
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com