Register LOGIN Forget password ?
 
Members :: Privacy & Policy Statements

*** การเป็นสมาชิกและข้อตกลงเรื่องความเป็นส่วนตัว***

เว็บไซด์ stormclub.com เปิดรับสมาชิกแกบุคคลที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยมีข้อกำหนดดังนี้

1.ควรเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบรูณ์เนื่องจากเนื้อหาภายในเว็บไซด์นั้นเกี่ยวข้องกับการขับขี่ การใช้รถและถนน รวมไปจนถึงกิจกรรมหลากหลายประการที่สมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้เ เช่นการเข้าร่วมอบรมการขับขี่ หรือกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตัวเอง หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อนหากอายุยังไม่ครบ 18 ปี

2.เป็นข้อตกลงระหว่างผู้สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซด์ Stormclub.com คือข้อมูลสมาชิกจะไม่มีการเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับ โดย Stormclub.com จะไม่การส่ง Spam ข้อความทาง Email , ทางโทรศัพท์ใดๆ และจะไม่มีการแจกจายข้อมูลสมาชิคแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือบริษัทห้างร้านใดๆ เพื่อผลประโยชน์ด้านการโฆษณา

3. stormclub.com ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกใดๆ ยกเว้นแต่สมาชิกต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ stormclub.com จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยกิจกรรมนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นซึ่ง stormclub.com จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีไป

4.การยกเลิกการเป็นสมาชิกหากท่านต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกับ stormclub.com ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยตรงผ่านทาง Webmaster ( webmaster@stormclub.com)

*** ข้อกำหนด และการใช้งานทั่วไป ***

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก่ผู้เยี่ยมชม และสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้งานส่วนต่างๆ ของ www.stormclub.com ท่านจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนด และข้อพึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.StormClub.com ขอสงวนสิทธิในข้อความ บทความ ข้อเขียน รูปภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจภายใต้ Domain stormclub.com

2.โดยห้ามมิให้นำไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุณาติจาก ผู้จัดทำเว็บไซต์ หรือเจ้าของสิทธิในการดำเนินการ ของ Stormclub.com ตามข้อ 1 หากต้องการนำข้อความ ข้อมูลโปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์โดยตรง ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายในเว็บไซต์ หรือ ส่ง E-mail มาที่ webmaster@stormclub.com

3.Stormclub.com เป็นเว็บไซต์ ที่เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรม ภายในหมู่สมาชิก ภายใต้แนวคิดเพื่อพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อการใช้รถใช้ถนนที่เน้นการเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก และไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนท้องถนนหลวง หรือสถานที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการแข่งขันเป็นการเฉพาะ ภายใต้กรอบของกฏหมาย

4.ภายใต้เงื่อนไข้ในข้อ 1-6 ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อการแอบอ้าง ด้วยชื่อชมรม ชื่อบุคคล หรือดวงตรา หรือสัญญลักษณ์ ประจำชมรมไปใช้ในกิจกรรมใดๆ โดยมิได้รับอนุญาติจากกรรมการชมรม ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำอันขัดต่อกฏหมายบ้านเมืองในทุกกรณีด้วย

5.Stormclub.com "มิใช่" เวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการทะเลาะวิวาท เพื่อผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือเพื่อกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใด และการนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสมาชิก ไปใช้เพื่อการกระทำข้างต้นถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ซึ่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือดำเนินการตามข้อกำหนดที่ 12-13 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.Stormclub.com จะไม่มีการเรี่ยไร หรือเก็บเงินค่าสมาชิก หรือค่าใช้จ่ายใดกับสมาชิกโดยไม่กิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกให้ความเห็นชอบ หรือรับรองจากคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มรุ่นอาวุโส ยกเว้นการขายสินค้าทั่วไปตามโอกาส เพื่อเป็นรายได้ในการดำเนินการของกลุ่มและ ดูแลเว็บไซต์ตามที่คณะกรรมการกลุ่มเห็นสมควร 2.ข้อกำหนด และการใช้งาน Biker Community (webboard)

7.กิจกรรมภายใน Biker Community ทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสาร และข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท โดยไม่ขัดกับกฏหมาย หรือหลักศิลธรรมอันดีงามเท่านั้น

8.การตั้งกระทู้ข้อความ คำถาม หรือตอบคำถามใดๆ ต้องไม่มี การกล่าวพาดพิงถึงผู้อื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น ห้างร้าน หรือหน่วยงานใดๆ ในทางที่ให้ร้าย ส่อเสียด ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ รังแก และใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ

9.การตั้งกระทู้ข้อความ คำถาม หรือตอบคำถามใดๆ ต้องไม่มี ข้อความที่ถูกพิจาราณาแล้วว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง หรือชักชวนให้เกิดการกระทำผิดแก่บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เช่นการอวดอ้างสรรพคุณของสินค้าที่ลงประกาศเกินความเป็นจริง หรือการท้าแข่งขัน ประลองความเร็วบนถนนหลวง

10.การ post ภาพรูปภาพใดๆ ก็ตามภายใน Biker Community ต้องไม่มี รูปภาพเชิงลามกอนาจาร ผิดศิลธรรม

11.การกระทำการใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใน Biker Community และทีมงานพิจารณาแล้วมีความไม่เหมาะสมขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทีมงาน stormclub.com ขอสงวนสิทธิที่จะ ซ่อน หรือลบข้อความดังกล่าวได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.ความพยายามในการก่อกวนซ้ำซาก รังแก หรือกระทำการละเมิดข้อกำหนดที่ 1- 6 ดังกล่าวผู้กระทำผิดจะได้รับการตักเตือน แต่หากยังมีความพยายามในการกระทำความผิดเดิมซ้ำอีก ทีมงานจะถือว่า บุคคลนั้นมีเจตนามุ่งร้าย ทำให้เสียหายซึ่งทีมงานมีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใดตามกรอบของกฏหมาย เช่น การยกเลิกการเป็นสมาชิก (กรณีเป็นสมาชิก) หรือการแจ้งความดำเนินคดี เพื่อให้ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ยุติการก่อกวนและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดจากการกระทำนั้นๆ

13.การตักเตือนกรณีเกิดการกระทำผิดที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีมงานขอสงวนสิทธิที่จะเลือกวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม เช่นประกาศลงในกระทู้ ที่มีการกระทำผิด หรือส่งจดหมายอีเลคทรอนิกส์ แจ้งเตือนแก่ผู้พิมพ์ข้อความ หรือประกาศไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าเว็บไซต์ภายใน Domain stormclub.com ซึ่งถือว่าการตักเตือนได้ถูกประกาศแล้ว และหากมีความผิดตามข้อที่ 1-6 เกิดขึ้นอีก ทีมงานขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรทันที

รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการเป็นสมาชิก  

 

Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com